ACTIVITIES

MUC LUC QUN S QLVNCH

SINH HOAT Cua HI CU CHIN BINH VNCH NAM CALI

 

Din vn cua ai Ta L Thng trong L Ky Nim Ngay Qun Lc VNCH nm 2010

Xun Hop Mt Hi Cu Chin Binh VNCH Nam Cali 2003

 

Thanh Lp Ngay 03 Thang 05 nm 1998

 

 

 

 

 

Ngay QL/VNCH nm 2001.  T Chc Phi Hp

 

Chu Tich: Thiu Tng L Vn Thn, trng ban t chc KY NIM NGAY QLVNCH 19-06-01.

Phn cng: HCCB=Truy iu, LHCCS=Vinh Danh QLVNCH. TrTrAnSn: 714-670-7131

Ni dung: Vinh danh, tri n, tip tuc chin u, h tr phong trao Tngiao +Dnchu, tra cng bng cho chinsi thngbinh quaphu, chng lai s xm lng cua CSBV.  

 

1-    Ban T Chc Truy iu:

          Trng Ban: L Thng                    562-906-2919             

Pho ni vu: oan Quan Vu                 818-551-9213

Pho ngoai vu: L Lm Xun                714-373-9663

Th ky: Nguyn inh Khng            714-775-4757

Thu quy: Nguyn Trung                       714-964-4589

                             Truyn Thng: Xun Tung                  714-478-5660

 

2- ia im hanh l: ngay 16-6-2001 t 5 n 9 gi chiu tai Ch Ln Mi, sau Tm Beauty.

 

3- K hoach va chng trinh: L Thng bin soan:

 5-7pm = Trin lam, ca nhac.  7-9pm = Truy iu:Gii thiu quan khach, Tuyn b khai mac, Din vn khai mac, t Hng en,   Hu Ky,Quc Qun Ky, chao c, mc nim, t vong hoa, ken truy iu, gia sung, c ru, ching trng, dng hng, oc vn t...... Tuyn b b mac

 

4- Lp danh sach va gi th mi: Ban T Chc.

Hoang ao Th Kit lin lac cac Tng Ta.

Nguyn inh Khng su tp ia chi cac Mayors, Senators, Representatives,  LS Nguyn Trong Nho, LS Trn Thai Vn, VN War Veterants, Allies: Korea, Thai, Philippine, Cuba, Taiwan, Australia,

 

5- Tip tn: L Lm Xun. Gii thiu quan khach: L Thng, Xun Tung 714-839-1716 va 714-478-5660

 

6- iu khin: Hu Ky, rc QQ Ky, chao c va mc nim: Nguyn Tr 714-265-2491.  Hu Ky, C Ru, Gia Sung: TSQ tng cng.

 

7- Toan Quc Qun Ky:  Trn Thanh Hip 714-549-0425, Nguyn Trung. TSQ Nguyn Th Phit: 714-539-6421 va Ng h Tht 540-2162

 

8- Quc Ca va iu hp vn ngh:   Xun im, H vn Sinh.

 

9- m thanh va anh sang:   .   .   .

 

10- MC va thng dich:   L Thng, Nguyn v Th, Nguyn Trung

 

11- Truyn thng, c ng, tng thut: Nguyn Xun Tung.

 

12- Thao vn th, giy mi va thng cao trn Radio, bao chi:   L Thng, Xun Tung

 

13- oc 6 va 8 iu tm nim:     skip

 

14- Trang tri: Nguyn Trung  

B l: Xun Tung

Ban th, ai T Si: Phan Duy 714-265-9202, Trng Hoa 714-373-4793

          Khan ai: LHCCS dng 2 ct c

          Biu ng: Ky nim ngay QLVNCH 19-06-01

          Vong hoa: QD, V, CNV, G Binhin

          Anh 5 Tng: Nguyn inh Khng

 

15- Ban gh, ban tip tn, gh quan khach:   hiring

 

16- Trt t va lin lac:  Trn Long c: 818-442-0959, L Nh Hung

 

17- m thc:   Ba Hoa

 

18- Tai chanh va tng kt chi thu:  Nguyn Trung, Nguyn inh Khng, Nguyn Xun Tung, Richard Bui Junior: home 909-272-4644, cel 909-374-2859, work 714-999-3900+1.  T chc tic gy quy: 10 June 2001.  Chi tiu phai co 2 ch ky cua 2 Hi, tuy theo kha nng kinh t cho phep, BTC va BCH cua 2 Hi khng chiu trach nhim v bt ky khoan n nao.

 

19- Chiu phim:   skip

 

20- Theo doi va kim soat tng quat: L Lm Xun.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bin Ban ai Hi CCB/VNCH

Ngay 20/10/2002 tai TTSH/NVQG

 

1:00-  Tip on, ghi danh tham d.

1:30-  Khai mac, chao c, mc nim.

1:45-  Gii thiu quan khach, tng s tham d co trn 200 thanh vin.

1:55-  T Trn Ngoc Thng, T L Khc Ly, T Bui Hu ng, T Nguyn Ky Nguyn, va T H Ngoc Tm c mi lam chu toa oan. TrT L Vn Tm va ai Uy Nguyn inh Khng c mi lam th ky cho ai Hi.

2:00-  ai Ta H Ngoc Tm phat biu thay cho din vn khai mac: ai y nh sau:

 1. Hi CCB c duy tri va cung c.
 2. Hi CCB c tre trung hoa va hu hiu hoa.
 3. HQT cn co b mt c lp trong hoan canh con nhiu di ng.

2:25-  Bit i Vn Ngh trinh bay nhac ban: Trn Nng Sung.

2:30-  Tip theo la bt u phn duyt lai Ni Quy, do T L Khc Ly iu hp

            Trung Ta oan Quan Vu oc qua Ni Quy cho ai Hi nghe.

2:45-  TrT Pham Ngoc Xuyn nghi nn bo ch Cu trong danh xng CCB.  ai Hi cha th thng qua vi con vn phap ly cn cu xet ky.

            ai Ta L Khc Ly nghi bo ch Former trong danh xng bng ting Anh Former Republic of VN Veterans Association in Southern California.

            ai Ta L Khc Ly con nghi Hi CCB nn phi hp vi LHCCS.

Trung Ta Nh phat biu: lam chinh tri la nhim vu cua moi cng dn; CSVN khuyn khich lp hi ai hu va tim cach ngn can cac oan th lam chinh tri.

Trung Ta oan Quan Vu phat biu: chung ta co quyn chng lai s chuyn chinh c tai cua CSVN.

ng Hoa Th Nhn phat biu: hi vin co th la cac lc lng ban qun s.

3:20-  ai Hi thng qua Ni Quy vi 100% phiu thun

            ai Hi nghi giai lao 30 phut.

3:50-  Chu Toa oan tip sang phn bu c HQT mi.

            T Trn Ngoc Thng thay mt HQT tuyn b t nhim.

            Thiu Ta Tr yu cu lu nhim HQT vi HQT nay a hoat ng co hiu qua, va co s lin tuc

           

ai Hi biu quyt lu nhim 14 thanh vin HQT:

 1. ai Ta        Nguyn Thanh Chi
 2. ai Ta        Bui Hu ng
 3. ai Ta        L Ngoc Hy
 4. ai Ta        Nguyn Ky Nguyn
 5. ai Ta         Phan Vn Nng
 6. ai Ta         H Ngoc Tm
 7. ai Ta         Trn Ngoc Thng
 8. ai Ta         L Thng
 9. ai Ta         Nguyn Vn Vin
 10.  Trg Ta        L Vn Tm
 11.  Trg Ta        Nguyn Vn Ty
 12.  Trg Ta         oan Quan Vu
 13.  Trg Ta         L Lm Xun
 14.  ai Uy         Nguyn inh Khng

 

Bn Uy Vin ng c:

 1.  Trg Ta Hoang Vn Phi
 2.  Th Ta  Thin Truyn
 3.  Th Ta  Nguyn Tr
 4.  Tr Uy  Nguyn Thanh Trang

 

Mi mt Uy Vin c c:

 1.  Trg Ta Phan Vn Phu
 2.  Trg Ta L Nh Hung
 3.  ai Uy Nguyn Vn Chi
 4.  Trg Ta Pham Ngoc xuyn
 5.  Th Uy Hoa Th Nhn
 6.  Tr Uy  H Anh Tun
 7.  Th Uy Nguyn Quang Tung
 8.  Tr Uy  Vo Xun Hy
 9.  Th Ta  Mai Tu
 10.  Tr Uy  Bui Nh Hai
 11.  ai Uy Dng Ngoc Sum

 

4:40-  ai Hi biu quyt vi tuyt ai a s chp thun 29 vi trn  c c vao HQT/CCB/VNCH:

4:43-  Chu Toa oan tuyn b:

 

ai Hi b mac luc 4:45 cung ngay trong bu khng khi hoa hp va phn khi.

 

 

Ban Th Ky:  Trung Ta L Vn Tm va  ai Uy Nguyn inh Khng

 

 Chu Toa: T Trn Ngoc Thng